Kaia White

white

Dr. Bill Williams presents an Endowment Scholarship to Kaia White.