Staff

Julie Herman

Secretary V

(251) 460-7136

jherman@southalabama.edu

Jan Keyser

Academic Advisor

(251) 460-7136

keyser@southalabama.edu